Beleidsbeïnvloeding

Twee van de speerpunten van PWOZ zijn:

  1.  In samenwerking met consortia komen tot een bod aan EZK om binnen een consortium voor de totale burgerparticipatie te zorgen.
  2. Lobbyen in Den Haag om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie een dwingend onderdeel wordt van de aanbestedingen van windparken in zee. Voor bewustwording en beleidsbeïnvloeding onderneemt vereniging PWOZ allerlei activiteiten, zoals deelnemen aan windsymposia, presentaties geven, ideeën toelichten aan ambtenaren, ministers en Tweede Kamerleden etc. Hieronder een brief aan de minister van EZK.

06-06-19

PWOZ op Energeia

Burgerparticipatie wind op zee vooralsnog geen criterium winnaar tender

Burgerparticipatie is nog geen criterium bij de komende keuze van de winnaar van de tender voor windpark Hollandse Kust (zuid) III & IV. Dat schrijft de minister in een brief aan de vereniging Participatie Wind Op Zee (PWOZ). Wel zou de bewindspersoon participatie toejuichen.

Twee maanden terug vroeg de PWOZ per brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) of hij bereid is om het element burgerparticipatie mee te wegen bij de selectie van de winnaar van de nu lopende tender voor het windpark Hollandse Kust (zuid) III & IV. Bij de partijen die op deze tender hebben ingeschreven zit namelijk één partij, de combinatie Frontier, die via een nieuw participatiefonds twintigduizend burgers de kans wil geven om te investeren in het windpark. Frontier bestaat uit investeringsfonds Meewind, energiebedrijf Engie en adviseursbureau Green Giraffe. De tender sloot op 14 maart met, voor zover bekend, vier bieders. Wiebes denkt in juni een winnaar bekend te kunnen maken.

Wiebes juicht participatie toe

Op maandag heeft Wiebes zijn antwoord aan PWOZ verstuurd, met afschrift aan de Tweede Kamer. Desgevraagd wil hij zeker “(her)bevestigen” dat hij burgerparticipatie op initiatief van marktpartijen toejuicht. Want participatie leidt immers tot een grotere acceptatie van wind op zee, een sterkere betrokkenheid bij de ontwikkelingen op de Noordzee en daarmee versterking van de Energietransitie in Nederland als geheel.
Maar hij antwoordt negatief op de vraag of het bod van het consortium Frontier daardoor een streepje voor krijgt op de concurrentie bij het bepalen van de winnaar in deze tender voor Hollandse Kust (zuid) III & IV. Participatie was niet als criterium opgenomen in de tenderregeling die voorafgaand was gepubliceerd. De overheid kan dit dan ook niet achteraf als extra criterium toevoegen, stelt Wiebes.
Wel hint de minister op de mogelijkheid om dit in de toekomst te doen. In het ontwerp-Klimaatakkoord staat immers: “De initiatiefnemer van een energieproject doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie.” Een concrete toezegging is er echter niet.
Lees hier het artikel op energeia.nl 

27-05-19

Reactie brief aan minister Wiebes

Betreft Burgerparticipatie in windpark Hollandse Kust (zuid), kavels III en IV

Geachte heer Van der Heijden,

Hierbij reageer ik op uw brief van 19 maart jl. waarin u voorstelt om het aspect burgerparticipatie mee te wegen bij de gunningsbeslissing ten aanzien van de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In deze brief vraagt u om te (her)bevestigen dat ik het toe zou juichen als burgerparticipatie op initiatief van marktpartijen tot stand komt, en vraagt u of ik bereid ben, mocht er in de afweging ruimte zijn, burgerparticipatie en het plan daartoe van het consortium Frontier mee te wegen in uw uiteindelijke beslissing omtrent het windpark Hollandse Kust (zuid) 3&4.

 

Graag wil ik herbevestigen dat ik het toe zou juichen als burgerparticipatie op initiatief van marktpartijen tot stand komt zodat dit, zoals uw organisatie ook nastreeft, leidt een grotere acceptatie van de wind op zee ontwikkeling, een sterkere betrokkenheid bij een goede Noordzee-ontwikkeling met oog voor alle belangen, en voor versterking van de Energietransitie in Nederland als geheel.

 

Ik ben daarom verheugd dat bij de recente tender voor Hollandse Kust (zuid) een van de aanvragers al uit eigen beweging gebruik wil maken van burgerparticipatie.

 

In het ontwerp-Klimaatakkoord is hierover opgenomen: “de initiatiefnemer van een energieproject doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Het bevoegd gezag controleert dat marktpartijen en de omgeving hierover het gesprek aangaan”. In de context van het Noordzeeoverleg wordt gesproken over gedragen keuzes en afspraken voor beleid die de opgaven voor visserij, natuur, en windenergie concreet in balans brengen, daarbij rekening houdend met de belangen van andere gebruikers. Tijdens de stakeholderbijeenkomst van het Noordzeeoverleg op 8 mei jl. heeft uw organisatie actieve inbreng geleverd. Momenteel overweegt het Noordzee Overleg over de wijze waarop de opbrengst van deze bijeenkomst in het kader van het Noordzee Akkoord verder gestalte kan krijgen.

Op uw verzoek om burgerparticipatie mee te wegen bij de beoordeling van de aanvragen in de tender voor de kavels III en IV voor windpark Hollandse Kust (zuid) kan ik niet ingaan. De tender voor deze kavels is op 14 maart jl. gesloten.

 

In de tenderregeling die op 3 december jl. in de Staatscourant is gepubliceerd (2018, 67.681) zijn de criteria waarop de aanvragen worden beoordeeld uiteengezet en toegelicht. Het aspect burgerparticipatie maakt geen deel uit van die criteria. Het is derhalve niet mogelijk om dit aspect alsnog mee te laten wegen bij de beoordeling van de aanvragen. RVO en een onafhankelijke commissie van deskundigen zijn bezig met het beoordelen van de  anvragen. In de loop van juni verwacht ik de uitslag bekend te kunnen maken.

Hoogachtend,

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

 


01-05-2019

PWOZ in WindNieuws


19-03-2019

Minister, weeg burgerparticipatie mee bij windpark op zee!

De energietransitie kan niet zonder betrokkenheid van en samen met burgers. Financiële participatie is een belangrijke vorm daarvoor. Dat geldt ook bij Wind op zee. Daar is nu kans op bij het (toekomstige) windpark Hollandse Kust Zuid 3&4. Het consortium Frontier wil daar burgerparticipatie mogelijk maken. Laat de keus op hen vallen, bepleit de Vereniging PWOZ.

Vereniging PWOZ

De Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) is een onafhankelijke organisatie die Participatie van burgers, bedrijven en gemeenten in Wind op zee projecten mogelijk wil maken. PWOZ is in 2018 opgericht met steun van Urgenda, Energie Samen en de landelijke Energiecommissie. Een overzicht van missie en activiteiten is hier te vinden.

Consortium wil participatie

In de tenderprocedure t.a.v. Hollandse Kust Zuid 3&4 is een van de biedingen uitgebracht door het consortium Frontier waar de organisatie Meewind deel van uitmaakt. Meewind heeft burgerparticipatie reeds mogelijk gemaakt in de Belgische offshore windparken Belwind en Northwind. Meewind en het betreffende consortium willen dit nu ook mogelijk maken in het windpark Hollandse Kust Zuid 3&4. Participatie van burgers, bedrijven en gemeenten maakt onderdeel uit van hun biedings-voorstel.

Burger belangstelling

PWOZ constateert inmiddels zowel bij burgers als bij bedrijven en gemeenten een brede interesse om te participeren in Wind op zee projecten. Meewind heeft bijvoorbeeld een aanzienlijke wachtlijst. Allen kunnen zo meeprofiteren van de (mogelijke) rendementen van Wind op zee parken. PWOZ ziet ‘meeprofiteren’ echter niet als doel, maar vooral als middel voor grotere acceptatie van de wind op zee ontwikkeling, voor een sterkere betrokkenheid bij een goede Noordzee-ontwikkeling met oog voor alle belangen, en voor versterking van de Energietransitie in Nederland als geheel.

Politiek wenselijk

De Tweede Kamer heeft al eerder in een motie aangedrongen om burgerparticipatie in wind op zee mogelijk te maken (Agnes Mulder e.a., 15 juni 2017). In reactie daarop heeft de Minister van EZ(K)(Kamp) de Kamer laten weten totstandkoming van participatie toe te juichen, het initiatief daartoe evenwel aan marktpartijen over te laten, maar totstandkoming ervan wel te willen faciliteren (Kamerbrief 11 september 2017). Inmiddels wordt deze (politieke) wenselijkheid van burgerparticipatie verwoord in het Kavelbesluit, ook dat van Hollandse Kust Zuid 3&4. Onder het Voorschrift ‘Lokale en regionale economie’ (paragraaf 6.4) wordt expliciet gewezen op de mogelijkheid van financiële participatie en stroomlevering naar lokale burgers en bedrijven.

Grijp die Kans

PWOZ heeft ook bij voorgaande tenderprocedures ervoor gepleit om burgerparticipatie vorm te geven. Nu doet die mogelijkheid zich concreet voor. Het consortium Frontier zal als onderdeel van haar plan participatie voor burgers, bedrijven en gemeenten vorm geven, via een door Meewind op te zetten Participatiefonds. De tenderprocedure voor Hollandse kust Zuid 3&4 verloopt via een vergelijking en rangschikking op 6 criteria, waar participatie niet onder valt. Nu neemt echter wel een consortium van marktpartijen het initiatief en geeft op voorhand invulling aan het Voorschrift ‘Lokale en regionale economie’ uit het Kavelbesluit en daarmee aan het aspect van burgerparticipatie dat politiek en beleidsmatig wenselijk wordt geacht (zie Kamerbrief en Ontwerp-Klimaatakkoord).

PWOZ: Minister, weeg dit mee!

Deze kans op Burgerparticipatie moeten we benutten! Daarom heeft PWOZ in een brief de Minister van EZK gevraagd:

A. Kan hij (her-)bevestigen dat hij het toe zou juichen als burgerparticipatie op initiatief van marktpartijen tot stand komt?

B. Is hij bereid, mocht er in de afweging ruimte zijn, burgerparticipatie en het plan daartoe van het consortium Frontier mee te wegen in zijn uiteindelijke beslissing omtrent het windpark Hollandse Kust Zuid 3&4?

PWOZ: geef uw steun!

Vindt u ook dat we deze kans op burgerparticipatie moeten benutten en dat daarom consortium Frontier de voorkeur verdient? Geef uw steun aan PWOZ.
Doe mee!

Meer informatie

Jurgen van der Heijden, voorzitter /

Frans van der Loo. bestuurslid

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

    Contact

    Vereniging Participatie Wind op Zee
    E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl