Beleidsbeïnvloeding

Twee van de speerpunten van PWOZ zijn:

  1.  In samenwerking met consortia komen tot een bod aan EZK om binnen een consortium voor de totale burgerparticipatie te zorgen.
  2. Lobbyen in Den Haag om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie een dwingend onderdeel wordt van de aanbestedingen van windparken in zee. Voor bewustwording en beleidsbeïnvloeding onderneemt vereniging PWOZ allerlei activiteiten, zoals deelnemen aan windsymposia, presentaties geven, ideeën toelichten aan ambtenaren, ministers en Tweede Kamerleden etc. Hieronder een brief aan de minister van EZK.

 


01-05-2019

PWOZ in WindNieuws


19-03-2019

Minister, weeg burgerparticipatie mee bij windpark op zee!

De energietransitie kan niet zonder betrokkenheid van en samen met burgers. Financiële participatie is een belangrijke vorm daarvoor. Dat geldt ook bij Wind op zee. Daar is nu kans op bij het (toekomstige) windpark Hollandse Kust Zuid 3&4. Het consortium Frontier wil daar burgerparticipatie mogelijk maken. Laat de keus op hen vallen, bepleit de Vereniging PWOZ.

Vereniging PWOZ

De Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) is een onafhankelijke organisatie die Participatie van burgers, bedrijven en gemeenten in Wind op zee projecten mogelijk wil maken. PWOZ is in 2018 opgericht met steun van Urgenda, Energie Samen en de landelijke Energiecommissie. Een overzicht van missie en activiteiten is hier te vinden.

Consortium wil participatie

In de tenderprocedure t.a.v. Hollandse Kust Zuid 3&4 is een van de biedingen uitgebracht door het consortium Frontier waar de organisatie Meewind deel van uitmaakt. Meewind heeft burgerparticipatie reeds mogelijk gemaakt in de Belgische offshore windparken Belwind en Northwind. Meewind en het betreffende consortium willen dit nu ook mogelijk maken in het windpark Hollandse Kust Zuid 3&4. Participatie van burgers, bedrijven en gemeenten maakt onderdeel uit van hun biedings-voorstel.

Burger belangstelling

PWOZ constateert inmiddels zowel bij burgers als bij bedrijven en gemeenten een brede interesse om te participeren in Wind op zee projecten. Meewind heeft bijvoorbeeld een aanzienlijke wachtlijst. Allen kunnen zo meeprofiteren van de (mogelijke) rendementen van Wind op zee parken. PWOZ ziet ‘meeprofiteren’ echter niet als doel, maar vooral als middel voor grotere acceptatie van de wind op zee ontwikkeling, voor een sterkere betrokkenheid bij een goede Noordzee-ontwikkeling met oog voor alle belangen, en voor versterking van de Energietransitie in Nederland als geheel.

Politiek wenselijk

De Tweede Kamer heeft al eerder in een motie aangedrongen om burgerparticipatie in wind op zee mogelijk te maken (Agnes Mulder e.a., 15 juni 2017). In reactie daarop heeft de Minister van EZ(K)(Kamp) de Kamer laten weten totstandkoming van participatie toe te juichen, het initiatief daartoe evenwel aan marktpartijen over te laten, maar totstandkoming ervan wel te willen faciliteren (Kamerbrief 11 september 2017). Inmiddels wordt deze (politieke) wenselijkheid van burgerparticipatie verwoord in het Kavelbesluit, ook dat van Hollandse Kust Zuid 3&4. Onder het Voorschrift ‘Lokale en regionale economie’ (paragraaf 6.4) wordt expliciet gewezen op de mogelijkheid van financiële participatie en stroomlevering naar lokale burgers en bedrijven.

Grijp die Kans

PWOZ heeft ook bij voorgaande tenderprocedures ervoor gepleit om burgerparticipatie vorm te geven. Nu doet die mogelijkheid zich concreet voor. Het consortium Frontier zal als onderdeel van haar plan participatie voor burgers, bedrijven en gemeenten vorm geven, via een door Meewind op te zetten Participatiefonds. De tenderprocedure voor Hollandse kust Zuid 3&4 verloopt via een vergelijking en rangschikking op 6 criteria, waar participatie niet onder valt. Nu neemt echter wel een consortium van marktpartijen het initiatief en geeft op voorhand invulling aan het Voorschrift ‘Lokale en regionale economie’ uit het Kavelbesluit en daarmee aan het aspect van burgerparticipatie dat politiek en beleidsmatig wenselijk wordt geacht (zie Kamerbrief en Ontwerp-Klimaatakkoord).

PWOZ: Minister, weeg dit mee!

Deze kans op Burgerparticipatie moeten we benutten! Daarom heeft PWOZ in een brief de Minister van EZK gevraagd:

A. Kan hij (her-)bevestigen dat hij het toe zou juichen als burgerparticipatie op initiatief van marktpartijen tot stand komt?

B. Is hij bereid, mocht er in de afweging ruimte zijn, burgerparticipatie en het plan daartoe van het consortium Frontier mee te wegen in zijn uiteindelijke beslissing omtrent het windpark Hollandse Kust Zuid 3&4?

PWOZ: geef uw steun!

Vindt u ook dat we deze kans op burgerparticipatie moeten benutten en dat daarom consortium Frontier de voorkeur verdient? Geef uw steun aan PWOZ.
Doe mee!

Meer informatie

Jurgen van der Heijden, voorzitter /

Frans van der Loo. bestuurslid

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Contact

Vereniging Participatie Wind op Zee
E-mail: info@pwoz.nl